Dmytro Yu. Syzonov, PhD, associate professor of the Department of Stylistics and Language Communication at Kyiv National Taras Shevchenko University, Member of the editorial board of the collection of scientific works "Actual problems of Ukrainian linguistics: theory and practice".

Main research interests: media linguistics, functional stylistics, lexicography, Ukrainian media language.

ОСНОВНІ ПРАЦІ

МонографіїСловники

1. Медична термінологія в українських ЗМІ : словник / За ред. Л.І. Шевченко. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2012. 335 с.

2. Медіалінгвістика : словник термінів і понять / За ред. Л.І. Шевченко. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2013. 240 с. (у співавторстві).

3. Медіалінгвістика : словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / за ред. Л.І. Шевченко. – Вид. 2-ге, випр. і доп. Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. 326 с. (у співавторстві).

4. Юрислінгвістика : словник термінів і понять / укладачі: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов, І.В. Шматко / За ред. проф. Л.І. Шевченко. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2015. 348 с. (у співавторстві).

5. Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2017. 130 с. (у співавторстві)

6. Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник / Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. Ч.1. 120 с. (у співавторстві).

7. Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник /Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2019. Ч.2. 119 с. (у співавторстві).Навчальні посібники 

1. Ділова українська мова: навч. посібник. Київ : КІБІТ, 2010. 104 с.

2. Українська мова та література: Тести. Київ : "Центр", 2011. 106 с.

3. Українська мова та література: Тести. - Вид. 2-ге, доп. і перероб. Київ : "Центр", 2012. 146 с.

4. Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / За ред. Л.І. Шевченко. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2013. 343 с. (у співавторстві).

5. Лариса Іванівна Шевченко: горизонтами модерної лінгвістики / Уклад. Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2014. 317 с. (у співавторстві).

6. Українська мова та література : тестовий комплекс / Д.Ю. Сизонов, О.О. Злотник-Шагіна. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2015. 300 с. (у співавторстві).


Методичні видання

1. Навчальна програма дисципліни «Історія української культури». Київ : Логос, 2010. 32 с.

2. Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації "Медіалінгвістика" (для студентів-філологів) / За ред. д-ра філол. н., проф. Шевченко Л.І. Київ : Логос, 2013. 38 с. (у співавторстві).

3. Лінгвістична експертиза : програма і методичні рекомендації факультативу для магістрів спеціальності "Українська мова та література, іноземна мова" / Уклад. : Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов / За ред. д. філол. н., проф. Шевченко Л.І. Київ : Логос, 2014. 64 с. (у співавторстві).

4. Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації "Лінгвістична експертиза" (для студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / Уклад. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / За ред. проф. Шевченко Л.І. Київ : "Логос", 2015. 40 с. (у співавторстві).

5. Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації "Медіалінгвістика" (для студентів-філологів) / Упорядн. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / За ред. проф. Л.І. Шевченко. Вид. 2-ге, перероб. і доповн. Київ : "Логос", 2015. 38 с. (у співавторстві).

6. Комлекс навчальних програм дисциплін зі спеціалізації "Медіалінгвістика" (ОКР "бакалавр") / укладачі: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / За ред. проф. Л.І. Шевченко. Київ : Логос, 2016. 72 с.

7. Програма та методичні рекомендації з соціально-комунікативної практики (для студентів 2 курсу бакалаврату спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» спеціалізації «Медіалінгвістика») / Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов : за ред. Л.І. Шевченко. Київ : Логос, 2017. 27 с.

8. Лінгвістичне термінознавство: програма навчальної дисципліни для студентів ОР «бакалавр» спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» / Уклад. : Д.Ю. Сизонов / За ред. Л.І. Шевченко Київ : Логос, 2017.  36 с.

9. Виробнича практика: програма та методичні рекомендації (для студентів 2 курсу магістратури ОП «Лінгвістика в суспільній комунікації: українська мова та західноєвропейська мова» спеціалізації «Медіалінгвістика») / Упорядн.: Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов. Київ : Логос, 2019. 28 с.

Наукові статті, тези

4. Термінологічна концепція Фіоніли Нікітіної в контексті лінгвістики універсалій. Studia Linguistica. 2010. Вип. 4. С. 167-172.

6. Прагматична спрямованість мас-медійного тексту. Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інститут іноземних мов: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем». 2010. Вип. 25. С. 231-233.

8. Коммуникативный и лингвопрагматический потенциал мединской терминологии в украинских масс-медиа. Язык и личность в поликультурном пространстве : Сб. статей. 2011. Вып. 1. С. 187-194.

18. Термін у системі та поза системою: медіалінгвістичний контекст. Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Упорядн. Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; за ред. Л.І. Шевченко. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2013. С. 313–320.

20. Детермінологізація у слов’янських мас-медіа: актуальна проблематика. Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку : Тези Міжнародної наукової конференції. Київ : НАН України, 2013. С. 42-43.


22. Поняття "лексема-ярлик" в сучасній медіалінгвістиці: функціональний аспект. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2013. – Вип. ХХVIІ. – С. 42-51. (РИНЦ) 

23. Медіатекст та медіадискурс у сучасному медійному просторі. Studia Linguistica. 2013. Вип. 7. С. 389-393.

24. Медицинский термин как маркер медиатекста: функциональные парадоксы. Регионы в российском медиапространстве [Материалы Международной научно-практической конференции "Журналистика-2013"]. Москва : МГУ им. М. В. Ломоносова, 2014. С. 359-361.

25. Медичні лексеми як маркери актуальних подій: медіалінгвістичний контекст. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2014. Вип. ХХVIІІ. С. 35-44. (РИНЦ)

26. Стилистическая трансформация медицинского термина в новостных  жанрах. Медиалингвистика. Вып. 3. Речевые жанры в массмедиа : сб. статей / под ред. Л. Р.  Дускаевой. Отв. ред. Н. С. Цветова. Санкт-Петербург : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций», 2014. С. 155-159. (РИНЦ) 

27. Стилистические функции фразеологизмов в заголовках украинских СМИ. Медиалингвистика. Вып. 4. Профессиональная речевая коммуникация  в массмедиа: сб. статей / Под ред. Л. Р. Дускаевой. Отв. ред. Н. С. Цветова. Санкт-Петербург : С-Петерб. гос. ун-т, ин-т «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций», 2015. С. 96-99. (РИНЦ)

28. Стилістичний потенціал сучасної фразеології в українських мас-медіа. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2014. Вип. ХХІХ. С. 98-107. (РИНЦ)

29. Медійна фразеологія: славістична проблематика. Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку : [Тези доповідей Міжнародної наукової конференції до Дня слов'янської писемності і культури]. Київ : НАН України, 2015. С. 30-32.

30. Методи лінгвістичного дослідження медіатексту: до проблеми наукової інтерпретації. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2015. Вип. ХХХ. С. 53-62. (РИНЦ; ResearchBib)

31. Современная медийная фразеология в украинских СМИ: стилистический анализ. Медиалингвистика. 2015. Вып. 4 (10). С. 97-108. (РИНЦ) 

32. Нова медійна фразеологія в бізнес-комунікаціїАктуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2015. Вип. ХХХІ. С. 44-57. (РИНЦ; ResearchBib)


33. Медицинская терминология в белорусских, польских, русских и украинских медиа: семантико-стилистическая характеристика. Stylistyka XXIV. 2015. С. 271-281. (Index Copernicus) 

34.  Стилістична інтерпретація фразеологізма в медіа: слов’янська проблематика. Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур (до Дня слов'янської писемності і культури) : Матеріали міжнародної наукової конференції. Київ : НАН України, 2016. С. 59-62.

35. Фразеологізми в сучасному рекламному тексті: медіалінгвістичний аналіз. Актуальні проблеми української лінвгістики: теорія і практика. 2016. Вип. ХХХІІ. С. 32-40. (РИНЦ; ResearchBib)

36. Фольклорні фразеологізми в українських ЗМІ: до проблеми медіалінгвістичного опису. Матеріали Дев’ятих Всеукраїнських наукових фольклористичних читань, присвячених професору Лідії Дунаєвській. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. С. 52-54.

37. Фразеологічні інновації в літературній мові: до проблеми стилістичного аналізу. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2016. Вип. ХХХІІІ. С. 87-97. (РИНЦ; ResearchBib)

38. Phraseology in Ukrainian media: new problematics and research perspectives. Science and Education a New Dimension. Phylology, V (28), Issue: 115 (2), 2017. P. 78-86. (Index Copernicus)

39. Стилістика медійної фразеології:слов’янська проблематика та перспективи дослідження.  Science and Education a New Dimension. Phylology, V (28), Issue: 115, 2017. P. 51-57. (Index Copernicus)

40. Фаховий аналіз медійної фразеології в юрислінгвістичному аспекті. Одеський лінгвістичний вісник: спеціальний випуск. 2017. С.195-200. (Index Copernicus)

41. Мас-медіа як джерело нової фразеології сучасної української літературної мови. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2017. Вип. ХХХIV. С. 29-38. DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2017.34.29-38 (ERIH PLUSРИНЦ ; ResearchBib)

42. Принципи лексикографічної репрезентації нових слів та фразеологізмів у мас-медіа. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2017. Вип. ХХХIV. С. 76-85.
DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2017.34.76-85 (ERIH PLUS ; РИНЦ ; ResearchBib) (у співавторстві з Л. Шевченко)

43. Психолінгвістичні основи медіаграмотності: до проблеми інтерпретації медіатекстів. Science and education. 2017. №7. С. 82-88. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-7-13 (Web of science) 

44. Phraseological innovations in modern Ukrainian language: medialinguistic context. Odessa Linguistic Journal. 2017. Vol. 10 (2). С. 56-61.  (Index Copernicus)

45. Функціонально-стилістична парадигма медійної фразеології. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2017. Вип. ХХХV. С. 56-70. (Index Copernicus)

46. Медійний фразеологізм в контексті мовної картини світу. Лінгвістичні дослідження. 2018. Вип. 47. С. 72-77. (Index Copernicus)

47. "Якщо куля в лоб...": про маніпулятивні тактики нових фразеологізмів ідіоматичного характеру. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2018. Вип. ХХХVІ. С. 76-91. DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2018.36.76-90
 (Index Copernicus)

48. Syzonov D. Media Phraseology and the Dynamics  of the Ukrainian Language: the Psycholinguistic and Stylistic Paradoxes. Psycholinguistics. 2018. №24(2). Р. 277-292. DOI: https://doi.org/10.1556/060.2018.63.2.13 (Web of science)

49. Оцінність як категорія сучасної фразеології. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2018. Вип. ХХХVІІ. С. 39-53. DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2018.37.39-53  (Index Copernicus)

50. Фразеологічні інновації української мови у медіалінгвістичному висвітленні. Studia Slavica Hung. 63/2 (2018). С. 333–346. DOI: https://doi.org/10.1556/060.2018.63.2.13 (Scopus)

51. Стилістична трансформація фразеологізмів в українських мас-медіа. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип. 37/3. С. 154-162 (Index Copernicus)

52. Неолінгвістичні ідеї та інноваційні концепції Лариси Шевченко. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2019. Вип. ХХХVІІІ. С. 8-23. DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2019.38.8-23  (Index Copernicus) (у співавторстві з проф. О.А.Стишовим)

53. Медійна фразеологія та категорія експресивності: стилістичні взаємозалежності. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2019. Вип. ХХХVІІІ. С. 94-108. DOI: 
https://doi.org/10.17721/APULTP.2019.38.94-108  (Index Copernicus)

.


Рецензії

1.  Рецензія на видання : Практикум з української мови за професійним спрямуванням для студентів-заочників усіх спеціальностей (частина І) / Укладачі: Лазарєва Л.К., Грабовенко І.С. Донецьк, ДонНТУ, 2013. 75 с.

2. Рецензія на видання : Сучасна українська мова. Морфеміка. Словотвір: навчально-методичний посібник / В.Г. Шемет, Ю.С. Макарець. Київ : НПУ ім. М. Драгоманова, 2013. 103 с.

3. Рецензія на видання : Українська мова за професійним спрямуванням (у таблицях і схемах): Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання всіх напрямів і спеціальностей / І.Г. Хворостяний. Київ: НТУ, 2014. 105 с.

4. Рецензія на видання: Навчально-методичні розробки з української мови для студентів-іноземців «Екскурсії в Києві» (А-2) / О.О. Злотник-Шагіна. Київ : Логос, 2017. 35 с.

5. Рецензія на видання: Максименко О.В. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посібн. [для студентів гуманітарних спеціальностей] / О.В. Максименко. Вінниця, 2017. 112 с.

Інші статті

1. Нові слова в українських мас-медіа : в Інституті філології КНУ ім. Шевченка нова спеціалізація - "Медіалінгвістика". Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. №6 (11 лютого). 2013. С. 2.


3. Дух нового часу : Круглий стіл з медіалінгвістики. Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. №17-18 (15-22 квітня). 2015. С. 10.

4.  New stylistic department in Kyiv University. MEDIA LINGUISTIC NEWS

5. Спеціалізація "Медіалінгвістика": перший ювілей // Київський університет: офіційний сайт

6. Лариса Шевченко: "Українську наукову комунікацію необхідно вивчати в усіх вищих закладах освіти" : [з д-ром філол. наук Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка вів розмову Дмитро Сизонов]. Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. № 45-46 (26 жовт.-2 листоп.). 2016.  С. 5.


Статті-рецензії на видання Дмитра Сизонова

1. Грабовенко І. Книга тестів нового формату. Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. №32-33 (5-12 серпня). 2015. С. 7.

2. Макарець Ю. Оновлення тестових технологій - запорука підвищення якості освіти. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2015. Вип. ХХХІ. С. 151-158.

3. Гливинская Л. Studia Linguistica et juridica (об опыте лексикографической параметризации научного языка) : рецензия на издание "Юрислінгвістика: словник термінів і понять / Л. Шевченко, Д. Дергач, Д. Сизонов, І. Шматко / За ред. Л.І. Шевченко. - К. : ВПЦ "Київський уніеврситет", 2015". SLAVICA XLV. 2016. С. 174-180.

4. Тараненко О.О. Стаття-рецензія на видання "Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / За наук. ред. Л. Шевченко / Уклад. Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2013. - 343 с.". Мовознавство. 2013. №6.
5. Шестакова Э. Об основных коллизиях медиалингвистики [Рецензия на словарь операционных терминов и понятий современной медиалингвистики «Медіалінгвістика: словник термінів і понять» (Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / за ред. Л.І. Шевченко. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. 240 с.)]. Медиалингвистика. 2015. 1(6). С. 122-135. 

E-mail: dm_sizonov@ukr.net

Популярні видання